Algemene Voorwaarden 

Algemene Voorwaarden van Helemaal Bedoodled®, gevestigd in Ede. Kvk nr.: 64213013
Bedoodled-Cards en Bedoodled-Fotografie zijn onderdeel van Helemaal Bedoodled.
Webadres: https://www.helemaalbedoodled.nl E-mail: bedoodled@gmail.com Eigenaar: Mariëlle LentjesVersie geldig vanaf 28-09-2015. Laatst herzien: mei 2018

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Helemaal Bedoodled. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Helemaal Bedoodled. Op verzoek zenden wij u een exemplaar per e-mail. Met Helemaal Bedoodled wordt in deze voorwaarden het bedrijf bedoeld zoals bovenaan de voorwaarden beschreven staat. Met consument wordt in deze voorwaarden een ieder bedoelt die een product van Helemaal Bedoodled besteld. Voor business-to-business gelden andere voorwaarden.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden en alle andere in deze Algemene Voorwaarden opgenomen voorwaarden, akkoord gaat.
Helemaal Bedoodled behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Helemaal Bedoodled erkend.

2. Intellectueel eigendom
2.1 De naam Helemaal Bedoodled® is intellectueel eigendom van Mariëlle Lentjes en een officieel geregistreerd merk. Hiermee liggen alle gebruikrechten en commerciële rechten van het gebruik hiervan enkel bij laatstgenoemde.
2.2 De rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s, formats, software en overige materialen berusten bij
Helemaal Bedoodled.
3. Levering
3.1
Het bestelproces gaat als volgt: consument plaatst een bestelling via de website https:www.helemaalbedoodled.nl. Binnen 24u, ontvangt de consument een bevestigingsmail met nota. Na betaling en zodra het bedrag bij
Helemaal Bedoodled staat bijgeschreven, zal het product binnen 3 werkdagen verzonden worden. Hiervan ontvangt de consument een verzendbevestiging.

3.2 In het kader van de wet voor de Koop op Afstand zal Helemaal Bedoodled bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 48uur na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

3.3 Aan de leveringsplicht van Helemaal Bedoodled zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Helemaal Bedoodled verzonden bestelling op het afleveradres, of een nabij gelegen adres, is aangeboden en/of afgeleverd. Hierbij strekt het rapport van de vervoerder, alsmede de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van levering.

3.4 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

4. Prijzen

4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.3 Alle prijzen op de site zijn in euro's en inclusief BTW.

5. Zichttermijn / herroepingsrecht
5.1
 De consument heeft een wettelijke bedenktijd van 14 dagen en daarmee het recht (een deel van) de geleverde producten binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Helemaal Bedoodled heeft teruggezonden, is de koop een feit. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Helemaal Bedoodled via bedoodled@gmail.com. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat te verkerend. Indien de zaken bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Helemaal Bedoodled er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de consument wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument.

5.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:

·        producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de Helemaal Bedoodled geen invloed heeft

·        producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

·        voor producten welke niet in originele verpakking geretourneerd zijn

6. Gegevensbeheer

6.1 Helemaal Bedoodled respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Indien er een bestelling wordt geplaatst bij Helemaal Bedoodled, dan worden de gegevens opgenomen in het consumentenbestand. Helemaal Bedoodled houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard volgens de Privacyverklaring (te vinden op de website).

6.2 Helemaal Bedoodled maakt gebruik van een beveiligde website omgeving en SSL certificaat.

6.3 Helemaal Bedoodled maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst om de consument op de hoogte te houden van nieuwe producten of speciale aanbiedingen. Elke mailing bevat instructies voor de consument om zich van deze lijst te verwijderen.

7. Garantie en conformiteit

7.1 Helemaal Bedoodled staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7.2 Een door Helemaal Bedoodled, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Helemaal Bedoodled jegens de hem doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

7.3 De consument is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan Helemaal Bedoodled) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden via bedoodled@gmail.com Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Helemaal Bedoodled schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat te verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

7.4 Indien klachten van de consument door Helemaal Bedoodled gegrond worden bevonden, zal zij naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de consument een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Helemaal Bedoodled en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Helemaal Bedoodled) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Helemaal Bedoodled gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Helemaal Bedoodled voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

7.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de consument jegens Helemaal Bedoodled in gebreke is; B) de consument de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Helemaal Bedoodled en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

8. Aanbiedingen

8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de consument, behoudt Helemaal Bedoodled zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Helemaal Bedoodled slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8.4 Aanbiedingen van Helemaal Bedoodled gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8.5 Helemaal Bedoodled kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

9 Overeenkomst

9.1 Een overeenkomst tussen Helemaal Bedoodled en een consument komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Helemaal Bedoodled op haalbaarheid is beoordeeld.

9.2 Helemaal Bedoodled behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9.3 Alle afbeeldingen, foto’s, etc. op de website van Helemaal Bedoodled zijn een zo goed mogelijke weergave van het product. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

10. Overmacht

10.1 Helemaal Bedoodled is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Helemaal Bedoodled alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Helemaal Bedoodled behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Helemaal Bedoodled gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Helemaal Bedoodled bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Helemaal Bedoodled is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Helemaal Bedoodled aan de consument verkochte en geleverde zaken blijft bij Helemaal Bedoodled zolang de afnemer de vorderingen van Helemaal Bedoodled uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de consument de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de consument de vorderingen van Helemaal Bedoodled wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Helemaal Bedoodled geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De consument geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Helemaal Bedoodled of een door Helemaal Bedoodled aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Helemaal Bedoodled haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de consument verplicht Helemaal Bedoodled zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De consument verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Helemaal Bedoodled.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Helemaal Bedoodled en de consument, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement [PLAATS] kennis, tenzij Helemaal Bedoodled er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

  


Ga naar bestellen door hier te klikken